Προσλήψεις στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου

0

Ο ∆ήµος Κ. Νευροκοπίου ύστερα από την υπ’ αριθ. 141/2016 απόφαση του ∆.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο το µήνα, συνολικού αριθµού έξι (6) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του κατά τον Ιούνιο µήνα 2016 για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε αντίστοιχη ειδική περιγραφή απασχόλησης και αριθµό ηµεροµισθίων:

6 Εργάτες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Κυρωµένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας
Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου εντός προθεσµίας δύο (2) ηµερολογιακών ηµερών που αρχίζει από την ηµέρα της δηµοσίευσης της παρούσας και αρµόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Θεοδώρα Καρπιτσάρη (τηλ: 2523 350 145) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Ολόκληρη η Προκήρυξη

Share.

Comments are closed.