Προσλήψεις 15 ατόμων στη Μύκονο

0

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ »’ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ»», προτίθεται να προβεί στην κάλυψη δεκαπέντε (15) θέσεων προσωπικού με μετάταξη τακτικών και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλων από ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή με υποχρεωτική παραμονή κτλ.)

Κατηγορία Κλάδος Θέσεις
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2
ΠΕ1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ Η/Υ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 4

1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσονται. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπάλληλοι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Υπουργείων ή άλλων Δημόσιων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή με υποχρεωτική παραμονή κ.λ.π.).
2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στο Γραφείο του Πολιτιστικού Αθλητικού και Κοινωνικού Οργανισμού «Γεώργιος Αξιώτης» από 27 Ιουνίου 2016 έως και 17 Αυγούστου 2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά :
α . Αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη (Υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα).
β . Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 για την πιστότητα του περιεχομένου του.
γ .Ευκρινή φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών καθώς και των πρόσθετων προσόντων. δ . Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. ε . Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν:
1. Οι ημερομηνίες διορισμού – ανάληψης υπηρεσίας, κατηγορία, κλάδος ή ειδικότητα που υπηρετούν, τοποθετήσεις σε επιμέρους τμήματα της υπηρεσίας τους, και αναρρωτικές άδειες τελευταίας πενταετίας.
2. Ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη, καθώς και ότι ο υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω παραμεθορίου ή για άλλους λόγους).
3. Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην Υπηρεσία Διοικητικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι.
4. Η κατάθεση των αιτήσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορεί να γίνει και ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση (παρ.1), εντός της οριζόμενης προθεσμίας, με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην αριθμ. 727/ 21 – 06- 2016 ανακοίνωση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’». (Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου).

Ολόκληρη η Προκήρυξη

Share.

Comments are closed.