Πρόσηψη διοικητικού στο ΙΕΚ Κέρκυρας

0

ΤΟ Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Κέρκυρας, του Υπουργείου Τουρισμού, που εδρεύει στην Κέρκυρα του Ν. Κερκύρας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ/ Ξενοδοχείο “ΔΕΜΠΟΝΟ”, Τ.Κ. 49100 Γουβιά, Ν. Κέρκυρας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας ΙΕΚ, υπόψιν κας Μιχαηλίδου Κωνσταντίνας ή κου Φασούλη Γεωργίου (τηλέφωνα επικοινωνίας: 26610-90030 και 26610-91541).

Share.

Comments are closed.