Πρόσληψη αρχαιολόγου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης

0

Προκήρυξη πρόσληψης επιστηµονικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για το υποέργο «∆απάνη αρχαιολογικών εργασιών για την κατασκευή έργων συλλογής, µεταφοράς και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων ∆.Κ Χαλκηδόνας και Αδένδρου» του έργου «Κατασκευή έργων συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας λυµάτων ∆.Κ Χαλκηδόνας και Αδένδρου ∆ήµου Χαλκηδόνας Ν.Θεσσαλονίκης» που θα υλοποιηθεί µε την µέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.

1 ΠΕ Αρχαιολόγοι

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου έναντι Ποσειδωνίου, απευθύνοντάς την στην Γραµµατεία της Υπηρεσίας (τηλ. επικοινωνίας: 2310801.402), εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 12-9-2016 έως 16-9-2016). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ολόκληρη η προκήρυξη

Share.

Comments are closed.