Πρόσληψη δικηγόρου στο Σύνδεσμο Δήμων Πειραιά και Δυτ. Αττικής

0

O ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου με μηνιαία αντιμισθία στον Σύνδεσμο Δήμων Πειραιά και Δυτ. Αττικής.

Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει :

α) Να είναι δικηγόροι μέλη Δικηγορικών Συλλόγων με δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο και στο Εφετείο.

β) Να έχουν εκπληρώσει (οι άντρες) τις Στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

γ) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μη τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

δ) Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους).

ε) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων.

δ) Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων ( πτυχία, μεταπτυχιακοί τίτλοι κ.λ.π)

Η συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης. 10. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 14:00 από το γραφείο προσωπικού του Συνδέσμου Δήμων Πειραιά και Δυτ. Αττικής.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Share.

Comments are closed.