Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολές Ναυτιλίας

0

Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προτίθεται να προσλάβει για το εκπαιδευτικό έτος 2016- 2017λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Β.Δ. 631/72, της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 1943/91, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ Α’ 43), σε συνδυασμό με το 1ο εδάφιο της περίπτωσης β.β του άρθρου 24 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2190/1994, και με την Αρ.Πρωτ.: 2901.02/42297/2016/19-05-2016Εγκριτική ΑπόφασηΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ-1Οωρομίσθιους καθηγητές για να διδάξουν μαθήματα της ειδικότητας ως εξής :

α)Μέχρι δύο (02) Πλοιάρχους Α’ τάξης Ε.Ν.

β)Μέχρι δύο (02) Πλοιάρχους Β’ τάξης Ε.Ν.

γ)Ένα (01) βοηθό πρακτικών εφαρμογών (Πλοίαρχος Γ’ τάξης Ε.Ν. ή Ναύκληρος).

δ)Έναν (01) ιατρό

Αντικείμενα διδασκαλίας:

Σύμφωνα με τους οριζόμενους κύκλους σπουδών και την αναλυτική ύλη αυτών προς επίτευξη των στόχων που αναγράφονται στο Μ.2115.13/3/96/11-11-96 Κανονισμό Εκπαίδευσης ΔΣΕΝ/ΣΠΜ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην πρόσληψη μέρους του αριθμού προσωπικού που προκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αιτιολογείται από τη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους.

Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Share.

Comments are closed.