Πρόσληψη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

0

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), προτίθεται να προσλάβει με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ετήσιας διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσής της μέχρι τη λήξη της διάρκειας των Προγραμμάτων, χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων, για το ΚΑΠΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσλήψεων που το διέπει και εντός πάντοτε του χρόνου διάρκειας των εν λόγω Προγραμμάτων, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ως ακολούθως:

Ένας / Μία Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)

Απαιτούμενα Προσόντα:
• Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία σε θέματα ευστάθειας και υπηρεσιών εξισορρόπησης ηλεκτρικών συστημάτων παραγωγής,
• Εμπειρία στα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είτε συμβατικών καυσίμων είτε ΑΠΕ, καθώς και στην ανάλυση ενεργειακών συστημάτων και στη μαθηματική μοντελοποίησή τους,
• Πολύ καλή γνώση και εμπειρία χρήσης αλγεβρικών γλωσσών προγραμματισμού,
• Εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση έργων ενταγμένων σε Ευρωπαϊκά / Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα.
• Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Υποβολή Δικαιολογητικών

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η θέση ενδιαφέροντός τους (κωδικός θέσης), η οποία θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, ήτοι : α) Βιογραφικό σημείωμα, β) Φωτοτυπία 2 όψεων ταυτότητας, γ)Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, δ) Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, ε) Ό,τι άλλο κρίνουν οι υποψήφιοι ότι άπτεται των απαιτούμενων προσόντων και εκτιμούν ότι θα βοηθήσει στην επιλογή τους.

Διαβάστε την Προκήρυξη

Share.

Comments are closed.