Πρόσληψη ναυαγοσώστη στην Άνδρο

0

Ο Δήμος Άνδρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) Ναυαγοσώστη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ΕΝΑ (1)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Κύρια Προσόντα:
α) Οποιαδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Άδεια Ναυαγοσώστη (σε ισχύ) εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.
Γενικά Προσόντα Πρόσληψης:
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 45 ετών (Π.Δ. 23/2000).
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση).
4. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτηση τους, αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και πιστοποιητικά δημοτικότητας.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Άνδρου, Δ/νση: Άνδρος Τ.Κ. 84500 έως τις 17/6/2016.

Διαβάστε την προκήρυξη ΕΔΩ

Share.

Comments are closed.