Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για παραχαράκτες νομισμάτων

0

Τουλάχιστον κάθειρξη 10 ετών και υψηλά πρόστιμα προβλέπει για τους παραχαράκτες νομισμάτων, νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης το οποίο έχει αναρτηθεί σε διαβούλευση.

Στόχος του νομοσχεδίου, είναι η προστασία του ευρώ και των νομισμάτων άλλων κρατών από την παραχάραξη και την κιβδηλεία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, όποιος κατασκευάζει, αποδέχεται, προμηθεύεται ή κατέχει εργαλεία, αντικείμενα, ηλεκτρονικά προγράμματα και δεδομένα, ή άλλα μέσα, χρήσιμα γι’ αυτόν το σκοπό, καθώς και χαρακτηριστικά ασφαλείας όπως είναι ολογράμματα, υδατογραφήματα, ή λοιπά συστατικά στοιχεία του νομίσματος, τα οποία χρησιμεύουν για την προστασία από την παραχάραξη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή».

Σύμφωνα με άλλη διάταξη του νομοσχέδιου, όποιος με πρόθεση κατασκευάζει, προμηθεύεται, αποδέχεται, εισάγει, εξάγει, μεταφέρει, κατέχει ή θέτει σε κυκλοφορία μεταλλικό νόμισμα ή χαρτονόμισμα και για την κατασκευή του οποίου έχουν χρησιμοποιηθεί νόμιμες εγκαταστάσεις και υλικά, χωρίς όμως την άδεια της αρμόδιας αρχής, ή καθ’ υπέρβαση του σχετικού δικαιώματος, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών και χρηματική ποινή.

Ακόμη, σε περίπτωση κατά την οποία η παραποίηση ή νόθευση χαρτονομισμάτων οποιουδήποτε κράτους «τελέστηκε προς όφελος ή για λογαριασμό νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων, από φυσικό πρόσωπο που ενεργεί, είτε ατομικά, είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων, το νομοσχέδιο προβλέπει πρόστιμο έως 1.000.000 ευρώ, προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την παραχάραξη, αποκλεισμός από δημόσιες παροχές, ενισχύσεις, επιδοτήσεις, αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, προμήθειες, διαφημίσεις και διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, κ.λπ.».
Τέλος, με το επίμαχο νομοσχέδιο ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο σχετική οδηγία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Share.

Comments are closed.