Στις 8 Ιουλίου η Γ.Σ. της Αστήρ για την ΑΜΚ

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης με απόφασή του που έλαβε στη συνεδρίαση της 13/06/2016 προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 8η Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στην έδρα της Εταιρείας, Απόλλωνος 40 Βουλιαγμένη, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με εισφορά σε είδος, κατά ποσό €51.667.548 με την έκδοση 17.222.516 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας €3,0 εκάστης, με τιμή διάθεσης 5,005075913414742 € ανά μετοχή, τις οποίες θα αναλάβει αποκλειστικά το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. έναντι της εισφοράς ακινήτων του, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας και με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού της Εταιρείας (άρθρο 5). Η διαφορά μεταξύ τιμής διάθεσης και ονομαστικής αξίας, ανερχόμενη συνολικά σε ποσό 34.532.452€, θα αχθεί σε αποθεματικό υπέρ το άρτιο.

2. Λήψη απόφασης για παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23Α παρ.2 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, για τη σύναψη από την Εταιρεία:
Σύμβασης με τη μέτοχο πλειοψηφίας ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» για την αναχρηματοδότηση διαφόρων δανείων της προς την Εταιρεία.
Σύμβασης με 1) την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΕΤΕ), 2) το Ελληνικό Δημόσιο, 3) το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού» (ΕΟΤ), 4) την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» και 5) την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» για την τροποποίηση του με αριθμό 2560/10.7.1972 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνάς Ελένης Πουσκούρη-Κουρεμένου και της από 20.12.1975 σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του ΕΟΤ, της ΕΤΕ και της ΑΣΤΗΡ ΑΞΕ, κυρωθείσα με το Ν. 377/1976, όπως επίσης και για την παροχή στην Εταιρεία Δικαιώματος ιδιαίτερης χρήσης ζωνών παραλίας και αιγιαλού.

3. Λήψη απόφασης για την συνέχιση ή διακοπή των κρατήσεων μετά τον Οκτώβριο του 2016.

Share.

Comments are closed.