Συνεργάτη αναζητά η ΚΕΔΕ

0

Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τα φυσικά πρόσωπα προς τα οποία απευθύνεται η παρούσα να υποβάλλουν φάκελο προσφοράς για τη συμμετοχή του στην διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου για τις υπηρεσίες «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των δράσεων – έργων της ΚΕΔΕ», με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.000,00 € άνευ ΦΠΑ, διάρκειας από την υπογραφή της έως 31/12/2016, με τους κάτωθι όρους:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΚΕΔΕ (Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, Αθήνα, 6ο όροφο) την Τρίτη 31/05/2016 και ώρα 12.00, που αποτελεί και την καταληκτική προθεσμία αυτοπρόσωπης υποβολής των προσφορών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
• Η συνδρομή στην επίλυση ζητημάτων που άπτονται τόσο του φυσικού αντικειμένου των έργων όσο και των διαχειριστικών διαδικασιών σχεδιασμού, ωρίμανσης και ανάθεσής τους.
• Ο συντονισμός των εμπλεκομένων φορέων κατά την ωρίμανση των δράσεων.
• Η συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της ΚΕΔΕ κατά την επεξεργασία και σύνταξη των Προκηρύξεων των Διαγωνισμών.
• Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κατά την οργάνωση και τη διαχείριση της υλοποίησης των έργων, με στόχο την επιτάχυνση των απαραίτητων ενεργειών σε συνδυασμό πάντα με την εφαρμογή των κανόνων του θεσμικού πλαισίου και την άρτια υλοποίηση των δράσεων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, υποβάλλοντας Προσφορά. Η προσφορά κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως ή από εκπρόσωπό του, νομίμως εξουσιοδοτημένο, στην αρμόδια Επιτροπή της ΚΕΔΕ. Στην περίπτωση της αυτοπρόσωπης ή με εξουσιοδότηση παράδοση του φακέλου στην Επιτροπή, η προθεσμία υποβολής είναι η ημερομηνία και ώρα έναρξης του διαγωνισμού. Η προσφορά δύναται επίσης να αποσταλεί στο γραφείο Πρωτοκόλλου της ΚΕΔΕ, στην οδό Γενναδίου 8 & Ακαδημίας 65, Αθήνα Τ.Κ 106 78, στον 6ο όροφο, με συστημένο φάκελο ή με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να αποδειχθεί η ημερομηνία κατάθεσης. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία υποβολής της προσφοράς είναι μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή έως Δευτέρα 30/5/2016 και ώρα 15.00 μ.μ.

Ολόκληρη η προκήρυξη

Share.

Comments are closed.