10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Νάουσας

0

Ο Δήμαρχος Νάουσας ανακοινωνει την πρόσληψη για τα Εικαστικά Εργαστήρια του Δήμου Νάουσας προσωπικού καλλιτεχνικής παιδείας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, για διάστημα έως 9 ( εννέα ) μήνες και συγκεκριμένα ανά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμό ατόμων:

• 3 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕ (Ζωγραφική – Χαρακτική)
• 1 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ
• 1 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΤΡΟ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ
• 1 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ
• 1 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ
• 1 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ
• 1 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΔΕ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν μια αίτηση δηλώνοντας ρητώς την ειδικότητά τους, τον κωδικό θέσης της προκήρυξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα προσόντα τους όπως αναφέρονται ανωτέρω και στην ενότητα Απαραίτητα Δικαιολογητικά και να την καταθέσουν στο Γραφείο Πολιτισμού , οδός Δημαρχίας 30, 2ος όροφος Δημαρχείου Νάουσας, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης, δηλαδή από 14 – 9 -2016 έως και 23 – 9 -2016, τις ώρες από 09:00 έως 13:00.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της τριμελούς επιτροπής επιλογής που ορίστηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 7955/12 – 8 – 2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, η οποία και θα συνεδριάσει στο Γραφείο Πολιτισμού του Δήμου Νάουσας, Δημαρχίας 30, 2ος όροφος, στις 30 – 9 – 2016 ( περίληψη της ανακοίνωσης δημοσιεύεται 16 τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη στην ανακοίνωση χρονολογία συνεδριάσεως της επιτροπής επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 4 περίπτ. α’ άρθρου 1 του Π.Δ. 524/80 ). Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλαν τα απαραίτητα-κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται από την επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση. Για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την επιτροπή ενεργείται πρακτική δοκιμασία κατά τον προσφορότερο τρόπο ενώπιόν της ή από οριζόμενο από αυτήν, ειδικό εξεταστή.

Share.

Comments are closed.