10 θέσεις εργασίας στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

0

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του Τμήματος Πολιτισμού του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης που εδρεύει στην Ξάνθη και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
• 1 ΔΕ Μουσικός Πιάνου
• 1 ΔΕ Μουσικός Κιθάρας
• 1 ΔΕ Μουσικός Βιολιού
• 4 ΔΕ Μουσικός Ανωτέρων Θεωρητικών
• 1 ΔΕ Μουσικός Πνευστών Οργάνων
• 1 ΔΕ Μουσικός Βυζαντινής Μουσικής
• ΔΕ Μουσικός Μονωδίας
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, και συγκεκριμένα από 09-09-2016 έως και 19-09-2016, τις ώρες 08:00 έως 14:00.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν εντός δέκα (10) ημερών από την ειδοποίησή τους από το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία είναι τα εξής:
Α. Κατατίθενται από τον επιτυχόντα
– Πιστοποιητικό υγείας και αρτιμέλειας από κατάλληλη υγειονομική επιτροπή.
– Προϋπηρεσία σε δημόσιο φορέα.
Β. Θα αναζητηθεί από την υπηρεσία:
– Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
– Αντίγραφο φύλλου στρατολογικού μητρώου (για άνδρες)

Ολόκληρη η προκήρυξη

Share.

Comments are closed.