10 θέσεις στο Δήµο Πειραιά

0

Ο ∆ήµος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της καθαριότητας των σχολικών µονάδων της χωρικής αρµοδιότητας του ∆ήµου µας, ως εξής:

10 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ-ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πειραιά (https://piraeus.gov.gr/proslipseis-prosopikou/). Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αποκλειστικά στο e-mail aoristou@piraeus.gov.gr, από 16-12-2020 έως και 18-12-2020, µε θέµα ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.

Share.

Comments are closed.