110 προσλήψεις στο ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

0

Για την κάλυψη 110 θέσεων, τα φυσικά πρόσωπα καθαρίστριες – καθαριστές που απασχολούνταν ή απασχολούνται στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον με αίτησή τους, για τη σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Νοσοκομείου.

Η διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα δεν θα υπερβαίνει το όριο που θέτει ο νόμος, έως και την 31/12/2017.

Στη διαδικασία συμμετέχουν οι ιδιώτες καθαριστές και καθαρίστριες που πρέπει:
Α. Να εξακολουθούν να απασχολούνται ή απασχολούνταν για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα στο παρελθόν με οποιαδήποτε έννομη σχέση εργασίας στην καθαριότητα του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ».
Β. Να μη συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ν.3528/2007 (Α΄ 26) και του άρθρου 43 παρ.1 του Π.Δ.60/2007 (Α΄64).

Η επιλογή θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας :
1. Ιδιώτες με την μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ».
2. Ιδιώτες με την μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας οπουδήποτε.
3. Ιδιώτες που είναι άνεργοι κατόπιν καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας τους.
4. Ιδιώτες που είναι άνεργοι από οποιαδήποτε αιτία.

Διαβάστε την προκήρυξη

Share.

Comments are closed.