12 προσλήψεις στη Περιφερειακή Ενότητας Χανίων

0

Πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου Λοιπού Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ, για την Α΄ Περίοδο, συνολικού αριθµού δώδεκα (12) ατόµων (έντεκα (11) άτοµα µέχρι 60 ηµεροµίσθια ανά άτοµο και ένα (1) άτοµο µέχρι 34 ηµεροµίσθια) για το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία πρόσληψής τους µέχρι 30.11.2019, στις ελαιοκοµικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στο πλαίσιο του Προγράµµατος Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2019.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση µε συνηµµένα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Πλατεία Ελευθερίας 1, Τ.Κ.73134, Χανιά, απευθύνοντάς την στην: ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, Τµήµα Προσωπικού & Μισθοδοσίας, (τηλ. επικοινωνίας: 28213-40186, 28213-40283, 28213-40137).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι από Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 µέχρι και Τρίτη 25 Ιουνίου 2019

Share.

Comments are closed.