15 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας

0

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μάνδρας -Ειδυλλίας, που εδρεύει στη Μάνδρα Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
• 11 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
• 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (ΤΑΦΗ/ΕΚΤΑΦΗ ΝΕΚΡΩΝ – ΛΟΙΠΕΣ ΤΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)
• 1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
• 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, Στρ. Νικ. Ρόκα 45, Τ.Κ. 19600 Μάνδρα Αττικής, υπόψιν κας Τατάκη Μαρίας (τηλ.επικοινωνίας:2132014910).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η Προκήρυξη

Share.

Comments are closed.