17 συμβάσεις έργου στο ΚΕΕΛΠΝΟ

0

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τον Υπουργό Υγείας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν Αίτηση και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο ΚΕΕΛΠΝΟ και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δυνατότητα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4368/2016 και την υπ’αριθμ. Γ.Π. οικ.22273/22-03-2016 απόφαση του Υπουργού Υγείας έχουν ιδιώτες꞉
1. Που εξακολουθούν να απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και υπηρεσιών καθαριότητας. Δηλαδή είναι αδιάφορο εάν πλέον δεν απασχολούνται στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και των υπηρεσιών καθαριότητας, εφόσον είχαν απασχοληθεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα στο παρελθόν. Είναι ευνόητο ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν πρόσωπα, στα οποία συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/8-08-2016).
2. Που απασχολήθηκαν ή απασχολούνται στον καθαρισμό με οποιαδήποτε έννομη σχέση εργασίας. Συνεπώς εμπίπτουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, που παρείχαν υπηρεσίες καθαριότητας σε συγκεκριμένο κτίριο ή υπηρεσία καθαριότητας του νομικού προσώπου꞉ α) Στα πλαίσια σύμβασης έργου ήεργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που είχε καταρτιστεί μεταξύ του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υγείας νομικού προσώπου και του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου, εφόσον η παροχή της εργασίας ήταν αυτοπρόσωπη από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, χωρίς την απασχόληση από αυτό προσωπικού, ή β) Στα πλαίσια σύμβασης σχέσης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου που είχε καταρτιστεί μεταξύ του ενδιαφερόμενου ιδιώτη και οποιουδήποτε τρίτου (φυσικό πρόσωπο, ως ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο), στο οποίο είχε ανατεθεί η υπηρεσία παροχής καθαριότητας στο εν λόγω κτίριο του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Ι.Δ.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο ΚΕΕΛΠΝΟ, πρέπει μαζί με την αίτηση ναπροσκομίσουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά꞉
-Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή νόμιμη άδεια διαμονής που παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας για την παροχή έργου (για τους αλλοδαπούς)
- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης
- Οποιοδήποτε από τα παρακάτω αποδεικτικό στοιχείο της παροχής υπηρεσίας καθαριότητας στο συγκεκριμένο κτίριο του νομικού προσώπου και ιδίως꞉
1) Βεβαίωση εργοδότη, στην οποία θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα και ο τόπος απασχόλησης
2)Κατάλογος ενσήμων ΙΚΑ, με υπεύθυνη δήλωση (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) του ενδιαφερομένου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα παροχής εργασίας καθαριότητας όσο και το συγκεκριμένο τόπο (κτίριο ή υπηρεσία)της απασχόλησής του
3)Αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή γνωστοποίηση όρων ατομικής σύμβασης εργασίας ή σύμβαση έργου με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα παροχής εργασίας καθαριότητας όσο και το συγκεκριμένο τόπο της απασχόλησής του. (απαιτείται ένα από τα τρία)
4) Κάθε άλλο αποδεικτικό έγγραφο της απασχόλησής του στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (π.χ. παρουσιολόγιο κ.λπ.)
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-08-2016). Αυτή η υπεύθυνη δήλωση εμπεριέχεται σε έντυπο που παρέχεται στον ενδιαφερόμενο.
- Καταγγελία Συμβάσεως Εργασίας και Βεβαίωση Ανεργίας (όταν συντρέχει αντίστοιχη περίπτωση)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση, καθώς και την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του Ν.1599/1986, σύμφωνα με τα συνημμένα έντυπα, και να τα υποβάλουν μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονταιπαρα πάνω στην παρ. 2της παρούσας σε σφραγισμένο φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (η εξουσιοδότηση πρέπει να φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΚΕΕΛΠΝΟ, στη διεύθυνση Αγράφων 3-5 Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15123.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά, το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ (www.keelpno.gr) και στον Πίνακα Ανακοινώσεων και λήγει εντός δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ, και μέχρι την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 12 μ.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα της Αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 παρ.4 του Ν.1599/1986 ꞉
Α) Από το Γραφείο Πρωτοκόλλου
Β) Από την ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ

Η Προκήρυξη

Share.

Comments are closed.