18 θέσεις στην ΕΦΑ Χίου

0

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση αποκατάστασης και ανάδειξης του οχυρωμένου οικισμού του Αναβάτου Χίου», που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 30-06-2020, με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης και όχι πέραν των οχτώ (8) μηνών, ως εξής:

1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων
1 ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη Βυζαντινή Αρχαιολογία
1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με εξειδίκευση στη διοικητική και οικονομική διαχείριση αρχαιολογικών έργων ή έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε.
15 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε οικοδομικές και αναστηλωτικές εργασίες
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Δ/νση: efachi@culture.gr, αφού προηγουμένως έχουν υπογράψει την αίτηση και τις υπεύθυνες δηλώσεις που τη συνοδεύουν και τα έχουν σκανάρει (προκειμένου να προκύπτει το γνήσιο της υπογραφής), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ναυάρχου Νικοδήμου 1, Άγιος Γεώργιος, Κάστρο Χίου, Τ.Κ. 82131 – Χίος, υπ’ όψιν κ. Μαρίας Μιχελινάκη (τηλ. επικοινωνίας: 22710 – 44238, 44738, 44650), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στον διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (δηλ. από 09/04/2020 έως και 15/04/2020). Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτά.

Share.

Comments are closed.