Πρόσληψη γιάτρων στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών

0

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς Ψυχιάτρους ή Παθολόγους ή Γενικούς Ιατρούς ή με Ιατρό κάθε άλλης ειδικότητας, βάσει του άρθρου 182, παρ.1 του Ν.4261/2014, εφόσον δεν υπάρξει ενδιαφέρον από ειδικευμένους Ιατρούς των ανωτέρω ειδικοτήτων, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως ακολούθως:

Αλεξανδρούπολη
Ιατροί Ψυχίατροι ή Παθολόγοι ή Γενικοί Ιατροί ΠΕ*: 1 θέση

Κέρκυρα
Ιατροί Ψυχίατροι ή Παθολόγοι ή Γενικοί Ιατροί ΠΕ* : 1 θέση

Οι ενδιαφερόμενοι, για όλες τις ειδικότητες της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μπορούν να αποστείλουν την Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολήστον Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΟΚΑΝΑ
Αβέρωφ 21, 10433 – Αθήνα

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : 773/08.03.2017

Πόλη :

Ειδικότητα :

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 11/03/2017 ημέρα Σάββατο και λήγει την 30/03/2017 ημέρα Πέμπτη. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Ολόκληρη η προκήρυξη

Share.

Comments are closed.