2 θέσεις ναυαγοσωστών στο Δήμο Κρωπίας

0

Ο Δήμος Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόµων ΠΕ ή ∆Ε Ναυαγοσώστων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας περίπου (3) µηνών (ηµεροµηνία λήξης 30/09/2020), για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της ∆/νσης Περιβάλλοντος, για τη παραλία της Λουµπάρδα (Mojito Bay) και τη παραλία «Αγίας Μαρίνας» Κορωπίου (Κέκρωπας).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας µας, στο ∆ηµαρχείο Κρωπίας , ταχ. δ/νση: Βασ. Κων/νου 47, Τ.Κ. 19400, Νοµού Αττικής, και συγκεκριµένα στο Γραφείο Προσωπικού στον αρµόδιο υπάλληλο κο. Μαρκαριάν Κάρολο (τηλ. επικοινωνίας: 210-6026272 εσωτ. 163 ή 180) εντός προθεσµίαςπέντε (5) ηµερών, από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων του ∆ήµου Κρωπίας , δηλαδή έως και τη Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020.

Share.

Comments are closed.