2 προσλήψεις στο Δήμο Ικαρίας

0

Ο Δήμος Ικαρίας ανακοινώνει οτι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, προς κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου
Ικαρίας, όπως παρακάτω :

2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για τα προσόντα που αναφέρονται ως άνω καθώς και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Απλό φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007, καθώς και για τη μη ύπαρξη κωλύματος υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών, που υπολογίζεται από το τέλος της νέας σύμβασης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ικαρίας στον Άγιο Κήρυκο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) ημερών, λόγω του κατεπείγοντος από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στο χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου Ικαρίας (δηλ. μέχρι και Παρασκευή 16/9/2016).

Share.

Comments are closed.