20 θέσεις εργασίας στον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

0

Ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών, όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθμ. 155/12η /12-05-2020 (ΑΔΑ:ΨΒΗΒΟΞΧΝ-ΜΓ3) απόφαση της Ε.Ε. του
Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης / ΣΜΑ Ευκαρπίας .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά εντός της προθεσμίας με μήνυμα (e-mail) στην κεντρική ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδέσμου ota@otenet.gr, λόγω των εκτάκτων μέτρων που ισχύουν για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Η πρωτότυπη αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν και ταχυδρομικώς με συστημένο φάκελο προς τον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Φράγκων 6-8, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες υπολογιζόμενες από την επομένη της ανάρτησή της στον ειδικό πίνακα ανακοινώσεων στα κεντρικά γραφεία του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και στο διαδίκτυο, δηλαδή από τις 19/05/2020 έως και 22/05/2020.

Share.

Comments are closed.