24 θέσεις στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

0

Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (στο εξής: ΚΣΟΤ), ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ 33/2006 με αριθμό ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./107/9785/23-07-2020, προκηρύσσει 24 θέσεις καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού καθώς και προσωπικού συνοδείας καλλιτεχνικών μαθημάτων για την κάλυψη των αναγκών της ΚΣΟΤ για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021.

Βάσει των ανωτέρω, η ΚΣΟΤ καλεί τους ενδιαφερόμενους, εφόσον επιθυμούν να προσληφθούν ως ωρομίσθιοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 27 Αυγούστου 2020 έως και 11 Σεπτεμβρίου 2020.

Share.

Comments are closed.