26 θέσεις εργασίας στο Δήμο Οιχαλίας

0

Ο Δήμος Οιχαλίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εποχιακό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών, συνολικού αριθμού είκοσι έξι (26) ατόμων , προς κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα :

1.Να είναι Έλληνες Πολίτες.
2.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
3.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Οιχαλίας (Δ/νση: Πλ. Αγ. Ιωάννη, Μελιγαλάς,
τηλ.: 2724360352- 324) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι Μπίρταχα Άννα και Δέδε Μαρία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από την Τετάρτη 24/06/2020 έως και την Τρίτη 30/06/2020.

Share.

Comments are closed.