26 προσλήψεις στη Διεύθυνση Δασών Χανίων

0

Ορισμένου χρόνου προσλήψεις, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), που εδρεύει στο Νομό Χανίων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 2 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
  • 1 ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ
  • 2 ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ
  • 2 ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  • 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ
  • 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
  • 2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • 4 ΥΕ  ΦΥΛΑΚΩΝ
  • 6 ΥΕ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΖΩΑ (ΑΓΩΓΙΑΤΕΣ)
  • 5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ (ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως κατά τις ώρες 09.00-13.00, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ, ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ, Τ.Κ: 73100 XANIA- ΚΡΗΤΗΣ, υπόψιν κυρίας Μαθιουδάκη Καλλιόπης (τηλ. επικοινωνίας: 28210-84212, Fax: 28210-92287).

Share.

Comments are closed.