3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πειραιά

0

O Δήμος Πειραιά ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε 3 άτοµα για την εκτέλεση της Πράξης µε τίτλο «Μηχανισµός ∆ιαχείρισης Προορισµού της πόλης του Πειραιά», µε
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5044800 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2014 -2020», του Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον” που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συνολικής διάρκειας έως σαράντα τριών (43) µηνών ως εξής:

2. Ένα (1) στέλεχος µε ειδίκευση στο µάρκετινγκ µε κωδικό 101
3. Ένα (1) στέλεχος µε ειδίκευση στον τουρισµό µε κωδικό 102

 

Share.

Comments are closed.