3 προσλήψεις στο Δήμο Δεσκάτης

0

ΤΟ Ν.Π.∆.∆. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ- ΑΝ∆ΡΟΜΑΝΑ» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών ( 3 ) ατόµων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος, στο Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Ανδροµάνα» του ∆ήµου ∆εσκάτης, που εδρεύει στον ∆ήµο ∆εσκάτης Ν. Γρεβενών, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:
• 1 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΝΙΣ
• 1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• 1 ΠΕ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας-Ανδροµάνα» ∆ήµου ∆εσκάτης, Ανδροµάνας 2 Τ.Κ. 51200 ∆εσκάτη Ν. Γρεβενών, υπόψιν Κουλούσιου Αγγελικής (τηλ. επικοινωνίας: 24623 51122). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ολόκληρη η προκήρυξη

Share.

Comments are closed.