30 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας

0

Η Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας κατά αριθμό και ειδικότητα:

30 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:
– Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
-Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν
-Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν.3584/07

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν, πλέον των τυπικών προσόντων όπου απαιτείται, τα παρακάτω δικαιολογητικά: -Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας -Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν.3584/07 (χορηγείται από την υπηρεσία)
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου (χορηγείται από την υπηρεσία)
-Υπεύθυνη δήλωση προϋπηρεσίας αν υπάρχει

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, από 17/6/2016 έως και 24/6/2016.

Διαβάστε την προκήρυξη ΕΔΩ

Share.

Comments are closed.