30 θέσεις εργασίας στο Δήμο Χαϊδάριου

0

O Δήμος Χαϊδάριου ανακοινώνει την πρόσληψη εικοσιοκτώ (28) Υ.Ε. Εργατών – Φυλάκων πυρασφάλειας και δύο (2) Δ.Ε. Οδηγών Γ’ Κατηγορίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση ως ακολούθως:

28 Υ.Ε. Εργατών – Φυλάκων πυρασφάλειας
2 Δ.Ε. Οδηγών Γ’ Κατηγορίας

Δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους θα υποβάλλουν τα εξής:

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας,
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
Βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ,
Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών / άδειας οδήγησης / πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (για τον κωδ. θέσης 102), καθώς και όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στον πίνακα Β. (Σε περίπτωση τίτλων σπουδών ή εν γένει εγγράφων της αλλοδαπής, προσκομίζονται αυτά με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και αναγνώριση ισοτιμίας από την αρμόδια Ελληνική αρχή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις).

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος (κεφάλαιο Β΄) του Ν. 3584/2007.

Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Δημοτικό Κατάστημα (Στρ. Καραϊσκάκη 138) κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 02/06/2016 μέχρι και 08/06/2016.

Διαβάστε την Ανακοίνωση

Share.

Comments are closed.