333 θέσεις εργασίας στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.

0

Θέσεις γραμματέων και βοηθών γραμματέων «άνοιξαν» στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε..

Αναλυτικά:

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως « γραμματείς/βοηθούς γραφείου » (ομάδα καθηκόντων AST-SC).

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων:

ΒΑΘΜΌΣ SC 1: 210

ΒΑΘΜΌΣ SC 2: 123

Οι υπάλληλοι που ανήκουν στην ομάδα καθηκόντων AST-SC εκτελούν εργασίες γραφείου και γραμματείας, διαχείριση γραφείου και άλλα παρεμφερή καθήκοντα που απαιτούν έναν ορισμένο βαθμό αυτονομίας.

Καταληκτική ημερομηνία: 12-12-2017

Η αίτηση υποψηφιότητας αποτελείται από δύο τμήματα:

i) Το πρώτο τμήμα πρέπει να συμπληρωθεί μέχρι την προθεσμία εγγραφής που αναφέρεται στην παρούσα ανακοίνωση. Κατά τη συμπλήρωση αυτού του πρώτου τμήματος της αίτησης υποψηφιότητας, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε το δικαίωμα συμμετοχής σας στον διαγωνισμό και να αναφέρετε το επίπεδο γνώσης σας σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ της οποίας είστε ανεξάρτητος χρήστης σε επίπεδο B2 ή ανώτερο (πρέπει να δηλωθούν τουλάχιστον 2 γλώσσες). Λίγο μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής, θα σας ανακοινωθούν οι 5 γλώσσες για τη φάση αξιολόγησης. Μπορείτε να συμπληρώσετε αυτό το τμήμα της αίτησης υποψηφιότητας σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Επικυρώνοντας το πρώτο τμήμα της αίτησης υποψηφιότητάς σας, δηλώνετε υπεύθυνα ότι πληροίτε όλους τους όρους που αναφέρονται στην ενότητα «Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό». 9.11.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 377 A/3
ii) Αν, στο πρώτο τμήμα της αίτησης υποψηφιότητάς σας, τουλάχιστον μία από τις γλώσσες που έχετε δηλώσει ότι κατέχετε σε επίπεδο B2 ή ανώτερο είναι μία από τις 5 γλώσσες που προτείνονται ως γλώσσα 2, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε το δεύτερο τμήμα της αίτησης υποψηφιότητας στη γλώσσα την οποία έχετε επιλέξει ως γλώσσα 2 (βλέπε ενότητα «Ειδικοί όροι — γλώσσες»). Η πρόσκληση θα προβλέπει υποχρεωτική προθεσμία για τη συμπλήρωση αυτού του τμήματος. Εδώ θα κληθείτε να παράσχετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό (για παράδειγμα διπλώματα και/ή επαγγελματική πείρα). Θα πρέπει επίσης να επιλέξετε τη γλώσσα 1 και τη γλώσσα 2 από τις γλώσσες που έχετε ήδη δηλώσει στο πρώτο τμήμα της αίτησης υποψηφιότητας. Ως γλώσσα 1 μπορείτε να δηλώσετε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και ως γλώσσα 2 μπορείτε να δηλώσετε μία από τις 5 γλώσσες που προτείνονται. Εάν, ωστόσο, δεν έχετε δηλώσει καμία από τις 5 γλώσσες που προτείνονται, θα αποκλειστείτε από τον διαγωνισμό.

Share.

Comments are closed.