39 θέσεις εργασίας στο Δήµο Νίκαιας

0

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριάντα εννέα (39) ατόµων στο ∆ήµο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, για την κάλυψη της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας, για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, και συγκεκριµένα, ανά υπηρεσία, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

  • 31 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
  • 5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ
  • 2 ΥΕ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ
  • 1 ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ)

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση της παρούσας Ανακοίνωσης (οι οποίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ∆ήµου) και να τις υποβάλουν µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά  είτε στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη (πληροφορίες στα τηλ. 2132075370,372) την Τετάρτη 13-01-2021 και την Πέµπτη 14-01-2021 και ώρες αποκλειστικά 08.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ. είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: prosopiko_ekt@nikaiarentis.gov.gr, από Τετάρτη 13-01-2021 και ώρα 08:00 π.µ. έως και Πέµπτη 14- 01-2021 και ώρα 23:59 µ.µ..

Share.

Comments are closed.