45 θέσεις εργασίας γυμναστών στο Δήμο Λάρισας

0

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη σαράντα πέντε (45) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως 32 εβδομάδες (8 ΜΗΝΕΣ), με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων«Άθλησης για Όλους» περιόδου 2016-2017.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Ανάρτηση της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού θα γίνει τόσο στο Δημοτικό κατάστημα Διεύθυνση Αθλητισμού, Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής – Τμήμα Αθλητισμού «Χατζηγιάννειο» όσο και στο Δημαρχιακό μέγαρο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λαρισαίων, Διεύθυνση Αθλητισμού, Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής – Τμήμα Αθλητισμού «Χατζηγιάννειο», Ρούζβελτ 59, Λάρισα, Τ.Κ.41222, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Αθλητισμού (1ος όροφος), υπ’ όψιν κας Ζήλου Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 2410-235260, 2410-625121). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ολόκληρη η προκήρυξη

Share.

Comments are closed.