5 θέσεις εργασίας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

0

Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών , της Υποδνσης Οικονομικού Ανθρωπίνων Πόρων και του Τμήματος Πολιτικής Γης της ΔΑΟΚ της Π.Ε. Χαλκιδικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην Υποδιεύθυνση Οικονομικού Ανθρωπίνων Πόρων της ΠΕΧ / Διοικητήριο Πολύγυρος 63100. Σημειώνεται ότι ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση μόνο για μία εκ των παραπάνω θέσεων .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (05) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο κατάστημα της
υπηρεσίας μας.

Επισήμανση: Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλλει αίτηση μόνο για θέσεις της ίδιας κατηγορίας. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από την πρόσληψή του.

Share.

Comments are closed.