5 προσλήψεις στην Καλαμαριά, μέσω ΑΣΕΠ

0

Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Καλαμαριάς.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

5 ΔΕ Μπουφετζήδων

Προσόντα

Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή Πολυκλαδικού Λυκείου ή ΤΕΛ

Ηλικία 18 - 65

Χρόνος ανεργίας

Εμπειρία

Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)

Αριθμός ανηλίκων τέκνων

Δικαιολογητικά

Φωτοτυπία ταυτότητας

Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού

Αντίγραφο τίτλου σπουδών

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Βεβαίωση ΟΑΕΔ.

Βεβαίωση εμπειρίας

Πιστοποιητικό οικογ. Κατάστασης

Share.

Comments are closed.