5 προσλήψεις στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

0

Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών συνολικά πέντε (05) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγ. Παρασκευής, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα :

  • 3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
  • 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής, στην οδό Αιγαίου Πελάγους & Νότου (τέρμα) Αγία Παρασκευή Τ.Κ. 15342.

Share.

Comments are closed.