5 θέσεις εργασίας στο ∆. Νίκαιας

0

Γνωστοποιείται η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά πέντε (05) άτοµα για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, που εδρεύει στη Νίκαια και συγκεκριµένα για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Πολιτισµού, διάρκειας έως δώδεκα µηνών και όχι πέραν της 30/11/2021.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1) ∆εκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι έλληνες πολίτες. ∆ικαίωµα
συµµετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό
τους περιορισµούς του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες,
Κύπριοι

Οµογενείς και Οµογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο
και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας,
υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται µε
άλλους τρόπους (Ν.∆.3832/1958).

2) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της
ειδικότητας που επιλέγουν.

3) Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική
συµπαράσταση) του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007′).

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση συµµετοχής και να την υποβάλλουν µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, µε φυσική παρουσία, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΟΠΙΝ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ, στην κ. ΚΑΠΛΑΝΗ ΑΙΜΙΛΙΑ, τηλ. 2132075304.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλαν τα απαραίτητα – κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται από την επιτροπή µε αιτιολογηµένη απόφαση.

Όσοι από τους υποψηφίους πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις δύναται να κληθούν νοµίµως να υποβληθούν σε ακρόαση ή παρουσίαση του έργου τους στην ορισθείσα επιτροπή.

Share.

Comments are closed.