51 προσλήψεις στο Δήμο Καβάλας

0

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» (Δ.Ω.Κ.) προκηρύσσει την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Καβάλας κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2016-2017,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου από τους ωφελουμένους, συνολικού αριθμού πενήντα ενός (51) ατόμων για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, για τις εξής κατ’ αριθμό ατόμων ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά, ειδικά και επικουρικά προσόντα, και τη χρονική διάρκεια της σύμβασης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε τοπική καθημερινή εφημερίδα της Καβάλας – συγκεκριμένα από Δευτέρα 05.09.2016 έως Παρασκευή 16.09.2016. Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται στη Γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας (Βενιζέλου 67) κατά τις εργάσιμες ημέρες: Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-14:00.
Για την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Καβάλας που ασκεί χρέη γραμματέα του Νομικού Προσώπου κ. Καλώτη Ελένη, η οποία μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών θα πρωτοκολλεί την σχετική αίτηση και θα καταχωρεί αυτήν σε ειδικό πίνακα. Σε περίπτωση απουσίας της, θα την αναπληρώνει η υπάλληλος κ. Στεφανίδου Θεοπίστη ή άλλη εντεταλμένη υπάλληλος.

Γίνεται δεκτή και ταχυδρομική αποστολή της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση τη σφραγίδα ταχυδρομείου (η οποία θα πρέπει να είναι εμφανής και ευανάγνωστη).

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει τη Δευτέρα 26.09.2016 από ειδική Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 4 του Π.Δ. 524/1980, που ορίστηκε με την αρ. 18467/30-08-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η επιτροπή θα καλέσει αυθημερόν όσους Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή θα καλέσει την ίδια ημέρα όσους υποψηφίους κρίνει, προκειμένου να υποβληθούν σε πρακτική δοκιμασία (ακρόαση) ή συνέντευξη. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν επίσης αυθημερόν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση.

Ο τελικός αριθμός των επιλεγέντων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εγγραφέντων μαθητών και τις ανάγκες που θα προκύψουν σε κάθε Τμήμα ή Σχολή, και βεβαίως δύναται να είναι μικρότερος από τις αρχικώς προκηρυχθείσες θέσεις.

Share.

Comments are closed.