6 θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Δυτικής Αττικής

0

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη του επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατοτεχνιτών στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ.Α, του Δήμου Φυλής και της Περιφέρειας Αττικής, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΥΛΗΣ» (ΧΑΣΙΑ), για χρονικό διάστημα 2 μηνών, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη συμπλήρωση οχτώ (8) μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανός 16, Τ.Κ. 105 55 (Πλάκα) Αθήνα, απευθύνοντάς την υπ’ όψιν κ Ελισάβετ Αλβανού ή Χριστίνας Κούστα (τηλ. επικοινωνίας: 210 3213571) εντός προθεσμίας δώδεκα (10) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 25-08-2020 έως και 07-09-2020 από 09.00π.μ. έως 13.00μ.μ.).

Share.

Comments are closed.