6 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αντιπάρου

0

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αντιπάρου (Κ.Ε.Δ.Α.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου (Κ.Ε.Δ.Α.), που εδρεύει στην Αντίπαρο Ν. Κυκλάδων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
• 1 ΔΕ Οδηγός Λεωφορείου [Δ΄ (D) Κατηγορίας – Με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου]
• 1 ΔΕ Εισπράκτορας Σπηλαίου
• 1 ΔΕ Φύλακας Σπηλαίου
• 1 ΔΕ Φύλακας Λαογραφικού Μουσείου
• 1 ΔΕ Εισπράκτορας Λαογραφικού Μουσείου
• 1 ΔΕ Γραμματέας
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αντιπάρου, Αντίπαρος, Κυκλάδες, Τ.Κ 84007, υπόψιν κας Αθηνάς Καλαργύρου (τηλ. επικοινωνίας: 22840 61640). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ολόκληρη η προκήρυξη

Share.

Comments are closed.