60 θέσεις εποχικών στο ΕΚΠΑ

0

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει ότι πρόκειται να απασχολήσει προσωπικό για τον καθαρισμό κτηρίων του ΕΚΠΑ (στο λεκανοπέδιο Αττικής) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης και καλεί τις/τους ενδιαφερόμενες/ους να υποβάλουν αίτηση, εφ’ όσον έχουν τα αναφερόμενα στην παρούσα προσόντα. Οι ενδιαφερόμενοι 9α πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Αποκλείεται η συμμετοχή νομικών προσώπων. Σε καμιά περίπτωση οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που 9α συναφθούν δεν μπορούν να καταστούν αορίστου χρόνου.

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Αριθμός απασχολουμένων: εξήντα (60).
2. Αντικείμενο εργασίας των απασχολουμένων 9α είναι το έργο καθαριότητας των πανεπιστημιακών κτιρίων του ΕΚΠΑ ενδεικτικά ο καθαρισμός (σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων, ξεσκόνισμα, καθαρισμό εσωτερικών/εξωτερικών παραθύρων, γραφείων των διδασκόντων, των διοικητικών υπαλλήλων, των αιθουσών διδασκαλίας, των κοινόχρηστων χώρων και των χώρων υγιεινής), συγκέντρωση / μεταφορά απορριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες που κατ’ αντικείμενο σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και τα συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες καθαριότητας, μέχρι την ολοκλήρωση του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για τον καθαρισμό των κτηρίων του ΕΚΠΑ. Σημειώνεται ότι τα υλικά που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου παρέχονται από το ΕΚΠΑ. Το ΕΚΠΑ θα αναθέσει σε τακτικό προσωπικό του την επίβλεψη υλοποίησης των συμβάσεων αυτών κάτω από τις οδηγίες του οποίου θα τελούν οι συμβαλλόμενοι.

Οι απασχολούμενοι θα εργάζονται οκτώ (8) ώρες ημερησίως, εκτός από Σάββατα, Κυριακές και αργίες.
3. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές, πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
• ηλικία από 20 έως 55 ετών συμπληρωμένα.
• να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα και δυνατότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της δέσεως για την οποία θα επιλεγούν.
4. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση από την 9/6/2016 μέχρι και την 21/6/2016 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 00-12.00, στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, (Χρήστου Λαδά 6, 7ος όροφος και Κτήριο ΤΥΠΑ Πανεπιστημιούπολη, 2ος όροφος).

Share.

Comments are closed.