68 προσλήψεις στη ΔΕΗ ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

0

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα οκτώ (68) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που εδρεύει στον Nομό Κοζάνης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
• 5 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (βάρδια)
• 23 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων (βάρδια)
• 10 ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων (βάρδια)
• 1 ΔΕ Τεχνίτες Συγκολλητές (ημερήσιοι)
• 17 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων (ημερήσιοι)
• 1 ΔΕ Οικοδόμοι Μόνιμων Συνεργείων Συντήρησης (ημερήσιοι)
• 4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (ημερήσιοι)
• 2 ΔΕ Υδραυλικοί
• 1 ΔΕ Υδραυλικοί
• 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Αυτοκινήτων
• 1 ΔΕ Τεχνίτες Ξυλουργοί
• 1 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων
• 1 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ENTYno αςεπ ΣΟΧ/ΔΕΗ- ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΗΣ/ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τ.θ 1350, Τ.Κ. 50100 – ΚΟΖΑΝΗ, υπόψη αρμοδίων υπαλλήλων κας ΜΑΚΕΔΟΝΑ Δέσποινας ή κας ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Αλεξάνδρας τηλ. επικοινωνίας: 24610-54305.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ολόκληρη η προκήρυξη
Share.

Comments are closed.