7 προσλήψεις στο Δήμο Ορχομενού

0

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο µηνών, επτά(7) ατόµων εργατών Γενικών Καθηκόντων για την κάλυψη- αντιµετώπιση δράσεων πυροπροστασίας δύο (2) ατόµων ∆Ε οδηγών φορτηγού και (2) ατόµων Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων.

Α). ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ:ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ΕΠΤΑ(7)

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:∆ΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

2.Να έχουν υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων

της θέσης για την οποία προσλαµβάνονται.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας µας ,οδός28ης Οκτωβρίου 50, και ειδικότερα στο γραφείο ∆ιοικητικής Μέριµνας & Ανθρώπινου ∆υναµικού ,αρµόδια κ. ∆ούµα Χαρίκλεια , εντός προθεσµίας Πέντε (5)εργάσιµων ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Ορχοµενού.

Ολόκληρη η Προκήρυξη

Share.

Comments are closed.