8 Προσλήψεις στο Δήμο Έδεσσας

0

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ωρομίσθιας απασχόλησης, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.), προχωράει ο δήμος.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με

τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info.edessacity@gmail.com

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που

θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται

υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή ή να εκδοθούν ηλεκτρονικά από το www.gov.gr.

Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες

ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της

παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας,

στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Έδεσσας, καθώς και στο

δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας www.edessacity.gr και του Δήμου Έδεσσας

www.dimosedessas.gov.gr , εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης

στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας

ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η

λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στο δικτυακούς τόπους

της υπηρεσίας μας www.edessacity.gr και του Δήμου Έδεσσας www.dimosedessas.gov.gr Η

παρούσα, καθώς και τα έντυπα της αίτησης και των υπεύθυνων δηλώσεων θα αναρτηθούν

στο χώρο ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας και του

Δήμου Έδεσσας και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.edessacity.gr και

www.dimosedessas.gov.gr .

Share.

Comments are closed.