8 προσλήψεις στο Δήμο Σκύδρας

0

Ο Δήμος Σκύδρας  ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών ,συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων , προς κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας, ως εξής:

6 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Σκύδρας αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: adreadou.de@skydra.gov.gr και semertzidoun@skydra.gov.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00  π.μ έως 13.30 μμ . Για τηλεφωνική επικοινωνία :2381351827-6 .Έντυπα αιτήσεων θα υπάρχουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Σκύδρα www.skydra.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την επομένη εργάσιμη της ημέρας ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, δηλαδή από 8/4/2020 έως και 10/4/2020.

Share.

Comments are closed.