9 προσλήψεις στην ΑΣΠΑΙΤΕ

0

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» για το ακαδ. έτος 2016-17 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση.
• – Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
• – Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
• – Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ
• – Τεκμηριωμένη γνώση μίας ξένης γλώσσας
• – Τεκμηριωμένη συναφής εμπειρία σε αντίστοιχο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης σε ΑΕΙ
• – Τεκμηριωμένη συναφής εμπειρία σε ΑΕΙ (πλην της ανωτέρω περιγραφόμενης εμπειρίας)
• – Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210 2896970 και στο e-mail: eidlog2@aspete.gr

Ολόκληρη η προκήρυξη
Share.

Comments are closed.