12προσλήψεις στο Δημο Ιλίου

0

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα δώδεκα (12) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών έκτακτων και εξαιρετικών αναγκών του Δήμου στον ευαίσθητο τομέα της υγείας ως κατωτέρω:

2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων

10 ΥΕ Εργατών καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρων)

Πληροφορίες δίνονται αποκλειστικά μέσω τηλεφώνου στα τηλέφωνα του Τμήματος Προσωπικού (2132030122, 105, 106, 117, 123, 126) ενώ οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής (η οποία θα βρίσκεται αναρτημένη μαζί με την παρούσα ανακοίνωση στο site του Δήμου μας www.ilion.gr), με συνημμένα τα απαιτούμενα ανά περίπτωση δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail kentrikigrammateia@ilion.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα) μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο Δημοτικό Κατάστημα.

Share.

Comments are closed.