25 θέσεις υδρονομέων στο Δήμο Ρόδου

0

Πρόσληψη, βάσει των ανωτέρων διατάξεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων, στις κάτωθι Δημοτικές Ενότητες και Κοινότητες του Δήμου Ρόδου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής:

Απαιτουμένα προσόντα
Προκειμένου να προσληφθεί κάποιος υδρονομέας πρέπει: α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 60ο . γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς

Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγόμενη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

Απαιτο ύιιενα διακιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν σχετική αίτηση συμμετοχής – προτίμησης, στην οποία υποχρεωτικά θα δηλώνουν την Κοινότητα στην οποία επιθυμούν να εργασθούν.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία (1) αίτηση για μία (1) θέση υδρονομέα.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες παρέχονται από την ΔΕΥΑΡ στα τηλέφωνα 22410 45300 και 22410 45314 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Υποβολή Αιτήσεων
Κατάθεση αιτήσεων από 7/4/2020 έως 15/4/2020 στα γραφεία της ΔΕΥΑΡ 2° ΧΛΜ. ΡΟΔΟΥ – ΛΙΝΔΟΥ στο Πρωτόκολλο.

Share.

Comments are closed.