18 θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

0

Γνωστοποιείται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 34 ή 60 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού δεκαοκτώ (18) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά, με ηλεκτρονικό τρόπο προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email) digenagr@otenet.gr και κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Πανεπιστημίου 171 Πάτρα ΤΚ 26110, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (κ. Λιναρίτη Ιωάννη τηλ. επικοινωνίας: 2613613706 & FAX 2610-452259 ).

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών (COVID- 19), ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄75), σύμφωνα με την οποία, εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο πριν την πρόσληψή του και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των εκτάκτων μέτρων λόγω του κορονοϊού.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας (Ταχ. Δ/νση Πανεπιστημίου 171 Πάτρα 26110 ).

Share.

Comments are closed.