14 θέσεις εργασίας στη Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

0

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόµων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, για την αντιµετώπιση των εκτάκτων και εξαιρετικά κατεπειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει από την εξάπλωση της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 στην χώρα µας και συγκεκριµένα:

– δύο (2) ατόµων ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας και εν ελλείψει όλων των ειδικοτήτων ή και άνευ ειδικότητας

– δύο (2) ατόµων ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτικής και εν ελλείψει ∆Ε Βοηθών Νοσοκόµων/Βοηθών Νοσηλευτών

– δυο (2) ατόµων ειδικότητας ΤΕ Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας

– δύο (2) ατόµων ειδικότητας ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων

– τριών (3) ατόµων ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας και

– τριών (3) ατόµων ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά:

  1. µε ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση elisavet.grampsa@pin.gov.gr και
  2. κατ’εξαίρεση, εφόσον υφίσταται αδυναµία επικοινωνίας των ενδιαφεροµένων µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, ∆ιοικητήριο, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος, απευθύνοντάς την στην ∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού, Τµήµα ∆ιοίκησης, Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας.

Share.

Comments are closed.